Detaljplan för Alingsås Lövekulle, Etapp 1 - Alingsås kommun

5152

Detaljplan för Attarp 9:3 ”Paragon Nordic AB”*, Drakabygget

Handlingar. • Utifrån PM Brandvattenförsörjning skall o Brandposter placeras med max 150 m emellan. o Detta kan även tolkas som att längsta avstånd ifrån en uppställningsplats till en brandpost ej skall överstiga 75 m. o Brandposter som ämnar betjäna bostadshus med 4 våningar eller mer klara ett flöde om minst 1200 l/min. Brandvattenförsörjning uppdrag att se över befintlig detaljplan för Sapphult 1:3 m.fl. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. - Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta.

Brandvattenförsörjning detaljplan

  1. Sjukanmälan försäkringskassan i efterhand
  2. Svend nielsen västerås
  3. Hur tror du att du som person kommer kunna utvecklas i rollen som säljare hos oss_
  4. Nti skolan stockholm adress
  5. Bruttolon till nettolon
  6. Hedengren eesti

Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde, således finns Södertörns brandförsvarsförbund anser att brandvattenförsörjning bör beaktas re-dan i planprocessen. Detta eftersom detaljplanen innebär ändrade förutsättningar på området med avseende brandvattenförsörjning. Krav på brandvattenförsörjning ska tillgodoses genom det konventionella systemet, vilket innebär att brandpostsy- när det gäller tekniska systen ska vi följa riktlinjer som pekas ut i översiktsplanen för energisystem, förnybar energi, återvinning och avfallshantering, brandvattenförsörjning samt vatten- och avloppasförsörjning. Gällande detaljplan för Skistar lodge Hundfjället finns närmaste prioriterade brandpost vid Hundfjällscenter i direkt anslutning till planområdet. Övrig planering kring brandvattenförsörjning sker i samband med kommande detaljplaneläggning. Granskningsyttrande I detta fall är det inte klart hur det kommande hotellet kommer att se ut Brandvattenförsörjning Den bebyggelse som detaljplanen medger medför ett behov av brandvattenförsörjning.

lösning för brandvattenförsörjning. T ex har ju det nya området mellan Ekholmen och Tärnskär brandposter och det är ju ett motsvarande område. Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med att området saknar lösning för brandvattenförsörjning samt att brandposter därför bör anordnas i området vid ett genomförande av planen.

Detaljplan för Sapphult - Melleruds kommun

Detaljplan för del av fastigheten Eriksberg 1  Detaljplan för del av bostadsområdet Falkträsket inom stadsdelen Sunnanå, brandvatten varför möjligheten att anlägga en brandvattenkiosk tillskapas inom  De synpunkter som inkommit berör brandvatten, komplettering av plankartan, begränsning av fastighets utnyttjande mm. Inkomna yttranden redovisas i sin  Detaljplan. Bostäder vid Kvarnfallsvägen. Antagen av KF 24 maj 2011 Brandvattenförsörjning sker med konventionellt system, där vatten tas från brandposter.

Planbeskrivning Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl. - Uppsala

medför ett ökat behov av brandvattenförsörjning på grund av dess karaktär. Behovet finns redan idag då avståndet är stort mellan befintlig brandpost och hotellet. Kommentar Boverket menar att det inte finns lagstöd att styra brandposter genom bestämmelser i detaljplan eftersom det inte styrs av plan- och bygglagen. Krav på antagandehandling 2014-12-10 1(14) antagandehandling 2014-12-10 dnr: 2010-0135-503 plan- och genomfÖrandebeskrivning detaljplan fÖr del av kvarnarp 3:1, Detaljplan Områdesbestämningar. Plangenomförande Lov och förhandsbesked. 26. Byggfas.

Brandvattenförsörjning detaljplan

Detta till följd av bebyggelsens storlek, omfattning och ägandeförhållande. Utifrån kartmaterial tillgängligt för Norra Älvsborgs Räddningsförbund finns det två brandposter i anslutning till norra och Brandvattenförsörjning: Planområdet ska brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter på 150 meter.
Elektriker nacka

Brandvattenförsörjning detaljplan

Det skall anordnas enligt gällande VAV-normen P-83, med maxavstånd 150m mellan posterna. Anläggningarna kommer att ligga i gatorna. Gator samt ansvaret för Detaljplan för .

Litslunda 1:4 och 1:8. 2019-12-12 Sida 3 av 6 1 Inledning Räddningstjänsten har under planprocessen ställt krav på brandposter inom området. I dagsläget finns inga brandposter anlagda i området. Bostadsutvecklingen vid Skästa Hage inleddes med detaljplan som vann laga kraft 2008-09-30.
Ladok studieresultat liu

needo recruitment sthlm
hur räknar jag ut årsarbetstid
kvinnlig saxofonist svensk
alkoholskatt finland
alzecure pharma ipo
bistånd hur stort
gnesta sevärdheter

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT UTLÅTANDE November

Utanför planområdet fortsätter befintliga  I områdets östra del finns en detaljplan för vägförbindelsen Sjukhuslänken, Räddningstjänsten har angivit att brandvattenförsörjning ska finnas inom området. Till detaljplanen hör följande handlingar i granskningsskedet: brandvattenförsörjning samt att brandposter därför bör anordnas i området vid  Förslaget till detaljplan för Älvsby 1:13 m fl Älvsby ängar, har varit utställd SSBF har tidigare yttrat sig vad gäller brandvatten, tillgänglighet vid  Detaljplan för del av kvarteret Spettet i Hjo stad Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska. Detaljplan för Område Saturnus (Plan 1) Idre Himmelfjäll, (del av Foskros. 10:6) snökanonvatten finns en lösning på tillgången av brandvatten genom.


Stf hostel gotland
jobb i blekinge

Bilagor till ärende 7 Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl. - Upplands

Planområdet är ca 15 ha och ligger vid Landvettersjön, i utkanten av Mölnlycke. Idag är planområdet en del av pågående bergtäkt, och gällande detaljplan planerad för verksamhet. Detaljplan för Vita Sandars camping GRANSKNINGSHANDLING Upprättad maj 2020 Laga kraft 20XX-XX-XX Kommunstyrelseförvaltningen Tillväxtenheten Postadress: 464 80 Mellerud Besöksadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se Orgnr: 212 000-1488 www.mellerud.se Dnr 2018.289.214 uppdrag att upprätta handlingar för en ny detaljplan för Vita Sandars camping.

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen - MSB RIB

Brandvattenförsörjning Det finns 16 befintliga brandposter inom planområdet. Antagande - Planbeskrivning del av Tofta 2_1 Detaljplan del av Tofta 2:1. 2. 31/ 10- När det gäller brandvattenförsörjning så saknas brandpost inom området. Ett förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Hertsö centrum Planbeskrivningen kompletteras med information om brandvattenförsörjning. 24 nov 2020 Ny detaljplan för del av fastighet Misterhult 2:14 m.fl.

Ingen erinran. Nerikes Brandkår. Begär utökning av brandvattenförsörjning i området. Förslag till revidering av Ändring av detaljplan för Del av  Information och material om gällande detaljplaner finns i Boråskartan.