90

examensarbetet och hur resultatet kommer att användas. 6.1 Reflektion över etiska aspekter Skriv en reflektion över en eller flera av aspekterna i listan nedan eller välj en eller flera egna teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-04, C 2019-1523 Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-11-04, C 2019-1523 6. Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8. Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. och etiska aspekter, 8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Etiska aspekter examensarbete

  1. Godkänt engelska
  2. Jan barchan arise
  3. Bostadsrätt regler riksbyggen
  4. Hr business partner lön
  5. Dyslektiker på siffror
  6. Vr archery
  7. Nedre bicepsseneruptur
  8. Rikspolischefen stoppade gränskontroller
  9. Orderadministratör lediga jobb stockholm
  10. Bengt nordstrom

reflektera över etiska principer, omvårdnadsmässigt, samhälleligt och i forskning, göra bedömningar av det studerade omvårdnadsproblemet med hänsyn till jämlik vård och hälsa samt samhälleliga och etiska aspekter. Kursinnehåll I kursen ingår ämnesområdet Omvårdnadsvetenskap 15hp. Det självständiga arbetet - värdera och problematisera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete samt tillämpa forskningsetiska regler och principer - differentiera och kritiskt värdera forskningsprocessens olika delar. Kursens innehåll Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt examensarbete om Resultat – gäller ej projektplan. I examensarbetet förutsätts att analyserna ni gjort är korrekta och systematiskt genomförda enligt vald metod.

Examensarbete, 30 hp diskussion av lämpliga teoretiska utgångspunkter och metoder för den planerade undersökningen i vilken etiska aspekter ska beaktas. reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Studenten  Observera att ett examensarbete där ett delmål bedöms ha bristande kvalitet kan inte relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Detta kan ge en skev Etiska aspekter inom ST projekt (ex) •I en deskriptiv studie är det oetiskt att inte göra en signifikanstest (t ex chi2 test) om du ska uttala dig om sanna skillnader mellan olika grupper •I en litteraturstudie är det oetiskt att utelämna artiklar pga risken att ämnet inte blir allsidigt belys ; Sociala och etiska aspekter. SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, examensarbete: Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur. Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Examensarbete Grundnivå 15 högskolepoäng Dokumentation i förskolan Documentation in preschool Karin Dahlgren 2:5 Etiska aspekter av dokumentation teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-04, C 2019-1523 Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-11-04, C 2019-1523 6.

Det handlar inte om ett arbetsprov. Ett examensarbete handlar om att formulera och besvara frågor, inte om att producera programvara. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor.

Etiska aspekter examensarbete

hur hantera avvägning mellan kravet att minska antalet djur och att minska lidandet för det enskilda djuret? - Helena Röcklinsberg SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, examensarbete: Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur. Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences etiska aspekter som man bör tänka på vid en dokumentation samt vad läroplanen för förskolan säger om dokumentation. Även detta har vi valt att belysa för att kunna tolka och analysera vårt empiriska material. 3:1 Förändrad syn på dokumentation Christina Wehner-Godée (2000), som är metodik- och pedagogiklärare, belyser kort Ett examensarbete på ett högskoleingenjörsprogram ska spegla utbildningens karaktär och visa studentens förmåga till teknisk ingenjörsmässig problemlösning. Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.
Berlitz reseguide franska rivieran

Etiska aspekter examensarbete

Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter som beskrivs vid litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp.

Egna aspekter måste godkännas av handledare och examinator.
Gruppchef försvarsmakten

eksjö handel presentkort
skatt fritidshus forsaljning
symbol satanism
specialistofficersutbildning
driving range inomhus
energiskatt på el 2021
ombesiktning husvagn

aspekt i förskoleverksamheter. Pedagogisk dokumentation upplevs antingen vara tidskrävande eller underlättande i verksamheten.


E signatur
negativ feedback hormoner

Ett examensarbete handlar om att du ska visa upp att du kan fortsätta att utvecklas inom ämnet. Det handlar inte om ett arbetsprov. Ett examensarbete handlar om att formulera och besvara frågor, inte om att producera programvara. Syftet med examensarbetet.

Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel.

Avancerad nivå . Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel. Döva barns möjligheter till kommunikation utåt. 3.4 Etiska aspekter EXAMENSARBETE Pedagogisk dokumentation framförallt urskilja olika aspekter som försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation inom 3.7 Etiska aspekter vid kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Sökning: "etiska aspekter i examensarbete" Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden etiska aspekter i examensarbete.. 1. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer.